Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en støtteordning hvor det offentlige skal sikre nødvendig juridisk hjelp til personer som ikke selv har råd til å skaffe seg dette. Dette kan gis i saker som blir regnet for å ha stor personlig og velferdsmessig betydning. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri saksførsel.
Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.
Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang.
Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Slik støtte fra det offentlige skal gå til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning, se lov om fri rettshjelp på lovdata.no.

Vilkår for å få fri rettshjelp

For å få fri rettshjelp må flere vilkår oppfylles. Avhengig av sakstype kan det være satt en grense for inntekt og formue.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246.000 for enslige og kr 369.000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi . Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100.000. Disse beløpene er hentet 19. oktober 2017 – se nærmere i Forskrift om fri rettshjelp, Kap. 1 på lovdata.no for oppdaterte beløp.

Når ditt behov for juridisk bistand kan dekkes på annen måte

Dersom ditt behov for juridisk bistand kan dekkes på annen måte, f.eks. gjennom andre ordninger, vil du som hovedregel ikke kunne motta fri rettshjelp. Dette gjelder for eksempel hvis du har en forsikring som dekker dine utgifter til juridisk bistand eller du er medlem i en forening som dekker slike utgifter. Det samme gjelder hvis det offentlige kan gi deg opplysninger og veiledning om saken som du søker fri rettshjelp til. I slike tilfeller må du benytte deg av disse alternative ordningene. Les mer på nettsidene til Statens Sivilrettsforvaltning.

Sakstyper

I de følgende sakstyper har man krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekts- og formuesforhold:

  • i barnevernsaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
  • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
  • for vernepliktige i militærnektersaker, jf. lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner
  • i saker om tvangsekteskap
  • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
  • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
  • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
  • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel

Eksempler på saker der man kan få behovsprøvd fri rettshjelp:

  • saker om arbeidsforhold: avskjed og arbeidsgivers oppsigelse (for arbeidstaker i sak etter Arbeidsmiljøloven §§ 61-66)
  • saker om barnebortføring til utlandet
  • erstatningssaker for personskade eller tap av forsørger
  • familiesaker etter Ekteskapsloven og Barneloven (i saker etter Ekteskapsloven, Skifteloven annen del, se kap. 4 eller Barneloven kap. 5, 6 og 7, herunder saker om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring)
  • husleiesaker om oppsigelse eller utkastelse fra leid bolig (for leietaker i sak etter Husleieloven § 9-8 og Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav c når saken gjelder bolig som leietaker bor i)
  • husstandsfellesskapssaker om bosted og innbo (jf. lov 4. juli 1991 nr. 45 om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører)
  • menneskerettighetssaker for Den europeiske menneskerettsdomstolen
  • trygdesaker med klager om folketrygd og anke til Trygderetten (jf. Folketrygdloven § 21-12)
  • for den skadede ved søknad eller klage i sak om voldsoffererstatning
  • for den et tvangstiltak retter seg mot i saker om overprøving av administrative tvangsinngrep etter Tvisteloven kap. 36
  • for den private part i saker hvor søksmål anbefales av Sivilombudsmannen for en utlending i tilfeller som nevnt i Utlendingsloven § 42 første og fjerde ledd annet punktum, eller for den som har rett til fri sakførsel etter Statsborgerloven § 27 sjuende ledd annet punktum
  • til den som er begjært umyndiggjort eller som begjærer et vergemål opphevet etter Umyndiggjørelsesloven.

Egenandel

Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Hvis du har en årlig bruttoinntekt på under 100.000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2017 er 1020 kroner). I saker med fri saksførsel utgjør egenandelsen 25 prosent av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen). Det er advokaten som krever inn egenandelsen.

Fri rettshjelp i utlandet

Alle søknader om fri rettshjelp i utlandet behandles av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Se forøvrig lov om fri rettshjelp §§ 11 og 16 på lovdata.no. Din advokathjelp vil bistå deg med å klarlegge om du har rett til fri rettshjelp i din sak.