Sammenslåing av Finnmark og Troms er et feilgrep av dimensjoner

  KRONIKK | Nils Aarsæther

  Gjennom sammenslåingen vil Finnmarks interesser blir henvist til en evig mindretallsposisjon.

  Det politiske Norge bør snarest ta innover seg at Stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms – på tvers av fylkestingsvedtak og folkemeningen i de to fylkene – er et stort feilgrep.

  Det er vedtak som er fattet uten et godt kunnskapsgrunnlag, hverken om betydningen av avstand, arealer, befolkning, grenser eller næringslivets utfordringer.

  Foto: Nils Aarsæther
  Nils Aarsæther

  Norges mest utsatte region

  Saken er den at Finnmark er Norges mest utsatte region. Arealet er på størrelse med Danmark, avstanden fra øst til vest er nærmere 1000 km. Klimatisk befinner deler av Finnmark seg innenfor en arktisk klimasone, altså med en middeltemperatur på under 10 varmegrader i juli.

  Nasjonen Norge bør vise respekt for at finnmarkingene har hatt vilje til å styre sin region gjennom et folkevalgt fylkesting. Sammen med egen administrasjon og fagpersonale er det skapt en særegen kompetanse på styring av et stort, og klimatisk «tungt» areal med lav befolkningstetthet.

  Blant de 75.000 finnmarkingene er det et langt sterkere innslag av folk med samisk og kvensk tilhørighet enn ellers i landet, Sametinget er lokalisert til Finnmark, og håndteringen av norsk-russiske forhold er basert på et nærhetsprinsipp.

  «Kolonistatus»

  Det har ikke vært lett å rekruttere fagfolk til Finnmark, men med egne utdanningsinstitusjoner og gode «finnmarksordninger» er det etter hvert bygd opp stabil kompetanse på stadig flere fagområder.

  Finnmark har langsomt beveget seg fra å ha en utpreget «kolonistatus» i kongeriket til å bli en region som står på egne ben.

  Geografiske spenninger

  De store avstandene gir grobunn for geografiske spenninger, mellom øst og vest, mellom Alta og Hammerfest, mellom Vadsø og Kirkenes, mellom kysten og det samiske innlandet. Også dette er det utviklet en særegen «finnmarkskompetanse» for å håndtere. Utenforstående observatører vil lett karakterisere ordbruken i de politiske oppgjørene i Finnmark som «på grensen» eller vel så det, men dette er en del av den virkeligheten Finnmark alltid har forholdt seg til.

  Spenningene blir ikke borte ved at Finnmark i praksis blir underlagt det befolkningsmessig dobbelt så store Troms, men kompetansen i å håndtere dem kan bli alvorlig svekket når det gjelder å løpe fortest til Tromsø for å oppnå støtte til egen sak.

  Konsekvens: utflytting

  Dette er argumenter Stortingets flertall ikke kjenner til, eller ikke forstår rekkevidden av. Det må vi foreløpig ta til etterretning og innrette oss på en gradvis svekkelse av Finnmarks identitet og befolkningsgrunnlag.

  Gjennom sammenslåingen vil Finnmarks interesser blir henvist til en evig mindretallsposisjon, med forventning om nederlag i fremtidige dragkamper. Risikoen er stor for at folk etter hvert vil gå trøtt. Konsekvensen kan bli utflytting i et langt større omfang enn i dag.

  Det blir vanskelig for regjering og storting å rette opp den skaden som er i ferd med å skje – med utstrakt bitterhet som følge av det å være prisgitt andres velvilje heller enn å være herre i eget hus.

  Følg Nils Aarsæther på Twitter: @aarsether.

  Si gjerne din mening på LEXIUS sine sider: Facebook og Twitter.

   

  Se også video om saken:

  Nils Aarsæther kritiserer sammenslåing av Finnmark og Troms (VIDEO)